Docu- menten

Hieronder vindt u een overzicht van onze protocollen, gedragscodes en schoolafspraken.

Leerlingbegeleiding

Hier bij het Gemini College Lekkerkerk worden we omschreven als: “Een kleine school met grote aandacht”. En dat is met reden. We zorgen ervoor dat iedere leerling wordt gezien. En we kennen iedere leerling dus ook bij naam. We hebben namelijk een enorme belangstelling en zorg voor alle leerlingen. Onze school staat dan ook open voor alle leerlingen. Het belangrijkste criterium dat we meenemen als het om toelating gaat, is dat er uitzicht moet zijn op een diploma. Maar wel minimaal op het niveau van basisberoepsgerichte leerweg. Dus bij alles wat we op begeleidingsgebied doen, staan jij én jouw belang als leerling centraal!

Als school proberen wij snel te zien of een leerling ondersteuning nodig heeft. Want dan kunnen we hier doelgericht op inspelen. Met die ondersteuning zetten we ons in om de leerling met passende begeleiding verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling naar schoolsucces. Om een duidelijk beeld te schetsen van de zorgstructuur binnen onze school, geven we die hieronder schematisch weer, aangevuld met verschillende bijbehorende documenten en protocollen.

Download hier het dyslexieprotocol.  

Download hier het dyscalculieprotocol. 

Klik hier voor meer informatie over de faalangstredectietraining.

Klik hier voor meer informatie over de SOVA-training.

Klik hier voor meer informatie over de concentratie- en studievaardigheidstraining.

Klik hier om naar het pestprotocol te gaan.

Klik hier om naar het sociale veiligheidsplan te gaan.

Klik hier om naar de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gaan. 

Ons schoolprofiel is digitaal te vinden via: schoolprofiel.

Samenwerkingsverband Koers VO

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. Er zijn verschillende onderwijsniveaus (zml tot en met gymnasium) en verschillende vormen van ondersteuning (van basisondersteuning op een reguliere school tot en met intensief arrangement op een vso-school).
Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in onze regio passend onderwijs te verzorgen: onderwijs en ondersteuning die passen bij wat de leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Binnen de regio van Koers VO wordt ernaar gestreefd om dit te zoveel mogelijk thuis nabij te realiseren. Onze regio bestaat uit 14 gemeenten: Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, Strijen en Zuidplas (Nieuwerkerk aan den IJssel).

Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere

Dit vertaalt zich in onze visie als: In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(ondersteunings)vragen in onze regio. Samen zorgen we voor vloeiende overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs en de zorg de jongere ondersteunen.

Samenwerken in een netwerk

Samenwerken in ons netwerk gaat om vorm en inhoud geven aan het uitgangspunt: “Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze leerlingen”. Samenwerken start met elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Elkaar kennen is een voorwaarde om elkaars sterke kanten te benutten en samen leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. We helpen elkaar. Het gaat om flexibel en creatief willen zijn in het zoeken naar oplossingen voor leerlingen. Als tweede aspect van samenwerken zien we “zorgvuldig handelen in het belang van de leerling”. Dit is het uitgangspunt op elke school. We willen daarom niet alles ‘dichtregelen’ in protocollen en regels. De vraag “Wat heeft de leerling nodig?” staat centraal en het principe ‘motiveren en documenteren’ wordt steeds toegepast.

Wettelijke taken Samenwerkingsverband Koers VO

Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. De wettelijke taken van het samenwerkingsverband hierbij zijn: a. het vaststellen van een ondersteuningsplan, b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven, en e. het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg (art. 17a, lid 6 WVO)

Wet Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs gaat vanaf 1 augustus 2014 in. Samenwerkingsverband Koers VO heeft dit uitgewerkt op een manier die passend is voor de situatie in de regio Rotterdam. Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor de v(s)o-scholen die zijn aangesloten bij Koers VO.

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 ging de zorgplicht in. Als een aangemelde leerling binnen het ondersteuningsaanbod van de school past, zoals weergegeven op www.koersvo.schoolprofielen.nl, is de school verplicht de leerling toe te laten. Kan de school geen passende ondersteuning bieden, dan is de school verplicht een passende onderwijsplek voor deze leerling te zoeken op een andere school, in goed overleg met de ouders.De school heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum van schriftelijke aanmelding van de leerling. Bij leerlingen waar extra onderzoek nodig is, wordt deze termijn verlengd naar tien weken. De zorgplicht geldt voor alle leerlingen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning. Dit zijn in ieder geval alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook individuele leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoefte op een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium.

Extra onderwijsondersteuning

Extra ondersteuning wordt standaard geboden aan alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Scholen voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium kunnen extra ondersteuning bieden aan individuele leerlingen. In dit geval hebben school, ouders en leerling gezamenlijk bepaald dat er behoefte is aan extra onderwijsondersteuning. De school bekijkt hoe ze maatwerk kan bieden aan de leerling door middel van een individueel arrangement of een groepsarrangement.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben stelt de school – in samenspraak met ouders en leerling – een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Vanaf de eerste schooldag heeft een school hiervoor zes weken de tijd. Een OPP is dus nodig voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso), en voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen op een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat onder meer het verwachte toekomstperspectief en de ondersteuning die de school biedt[1]. Minstens één keer in een jaar wordt het OPP met ouders en leerling geëvalueerd.

Schoolprofielen op website

De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten maken, dat ouders en andere scholen inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod van de school. In de regio Rotterdam hebben we gekozen voor een schoolprofiel waarin niet alleen het ondersteuningsaanbod maar ook het onderwijsaanbod van de school vermeld is. De schoolprofielen van alle scholen zijn te vinden op www.koersvo.schoolprofielen.nl. De opzet van de website sluit aan bij het positieve gedachtengoed van Passend Onderwijs: welke ondersteuning kan ik als school bieden? De schoolprofielen worden jaarlijks aangepast in de periode 1 september tot de herfstvakantie, waarbij jaarlijks (beperkte) aanpassingen plaatsvinden in het format. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de inhoud van het schoolprofiel en stelt het op in samenspraak met zorgcoördinator en docententeam. Het schoolprofiel wordt voorgelegd aan de MR en vastgesteld door het bestuur. Elk jaar worden na de herfstvakantie (rond 1 november) de aangepaste profielen zichtbaar op de website Schoolprofielen.

Toelating tot voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Voor leerlingen die na 1 augustus 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woont. In de regio Rotterdam is dat Samenwerkingsverband Koers VO. Ouders vragen niet meer zelf een indicatie aan; de school waar de leerling op dat moment onderwijs volgt, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan in overleg met ouders.

Van speciaal naar regulier onderwijs

Als de vso-school en ouders tot de conclusie komen dat de leerling inmiddels in staat is onderwijs te volgen op een reguliere school, neemt de vso-school contact op met de Koersconsulent. De consulent van het Koersloket kan meedenken en advies geven over de overstap naar een reguliere vo-school. Ouders kunnen zich alvast oriënteren op een passende reguliere school, door te kijken op www.koersvo.schoolprofielen.nl.

Ouders en school als partners

Samenwerkingsverband Koers VO ziet een goede relatie tussen ouders en school als essentiële voorwaarde voor het slagen van passend onderwijs (zie ook www.koersvo.nl/ouders). Ouders en school als partners om op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaan om de jongere de ondersteuning te bieden die nodig is om op school succesvol te zijn. Koers VO stimuleert deze denkwijze bij scholen. De concrete invulling hiervan is de verantwoordelijkheid van de individuele school. De wet verplicht samenwerkingsverband Koers VO om drie zaken te regelen voor ouders:

Instellen van een ondersteuningsplanraad

In november 2013 is de ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht; vanaf mei 2014 heeft ook een afgevaardigde van de Raad van Toezicht van Samenwerkingsverband Koers VO hierin zitting. De OPR komt een aantal keer per jaar bij elkaar, naast de vierjaarlijkse betrokkenheid bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan.

Ouders informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen
Sinds november 2013 staan de ondersteuningsmogelijkheden van de v(s)o-scholen in de regio Rotterdam vermeld op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl. In de profielen is onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op ouders en welke activiteiten de school onderneemt voor ouders.

Aansluiting Landelijke Bezwaaradviescommissie

Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so Ouders en scholen kunnen via Samenwerkingsverband Koers VO bezwaar maken tegen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor voortgezet speciaal onderwijs. Koers VO heeft zich hiertoe aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.

Continuering en ontwikkeling

Samenwerkingsverband Koers VO zal een aantal zaken continueren en verder ontwikkelen. De werkwijze van het Koersloket en de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) worden hieronder toegelicht.

Koersconsulent

De v(s)o-school kan een beroep doen op een consulent van het Koersloket als op schoolniveau geen oplossing voor handen is of als specifieke expertise nodig is. Het Koersloket fungeert als vraagbaak en adviespunt rondom leerlingen. Met het ingaan van passend onderwijs gaat de consulent van het Koersloket ook de rol van poortwachter vervullen voor toelating tot een plek in een OPDC of vso-school.

Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL)
Binnen Samenwerkingsverband Koers VO zijn een aantal wettelijk verplichte commissies ingesteld, zoals de Permanente Commissie Leerlingzorg. In schooljaar 2014-2015 zal de werkwijze van de PCL hetzelfde zijn als voorgaande jaren:

De PCL adviseert over de overplaatsing van leerlingen met een beschikking praktijkonderwijs die vanuit het praktijkonderwijs naar een vmbo-school met leerwegondersteunend onderwijs gaan (zogenaamde zij-instromers).

De PCL adviseert over leerlingen die overstappen van po naar vo met een beschikking praktijkonderwijs, maar waarvan de ouders, leerling en vmbo-school met een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs van mening zijn dat de leerling een kans dient te krijgen in het leerwegondersteunend onderwijs (zogenaamde onder-instromers).

De PCL adviseert geeft advies over de aanvraag van een indicatiestelling praktijkonderwijs voor leerlingen waarbij het zorg- en onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van de leerling (op basis van de regeling bijzondere gevallen).

Aanvullend is binnen Samenwerkingsverband Koers VO het monitoren van de schoolloopbaan van leerlingen waarvoor advies is uitgebracht als taak opgenomen van de PCL.

In het kader van de nieuwe wetgeving rond Praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) zullen de rol en positie van de PCL herzien worden. Dit zal vanaf schooljaar 2014-2015 binnen Samenwerkingsverband Koers VO uitgewerkt worden.

[1] Het ondersteuningsaanbod wordt in het Koers VO-format OPP weergegeven aan de hand van de vijf IVO-punten: 1) groepsgrootte/inzet assistent, 2) aanpassing in onderwijsmateriaal, 3) aanpassing in schoolgebouw, 4) inzet van expertise en/of 5) samenwerking met externe organisaties.

Schoolafspraken

Op het Gemini gaan we respectvol en fatsoenlijk met elkaar om en samen zorgen we voor een nette
en veilige omgeving. Hierdoor kan je het mooiste onderwijs krijgen dat jij verdient en waar jij recht
op hebt. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom spreken we samen af welke regels voor
iedereen (personeel en leerlingen) gelden:

 1. We hebben respect voor elkaar en we gedragen ons. 
2. We zorgen dat we goed voorbereid zijn op het geven en krijgen van lessen.
3. We zijn op tijd en houden ons aan afspraken.
4. We letten op elkaar en zorgen samen voor een nette en veilige omgeving.

Wat deze regels verder voor jou als leerling betekenen lees je hier: Schoolafspraken 2023-2024

De schoolgids 2023-2024 kunt u hier downloaden

Het schoolplan 2022-2026 kunt u hier downloaden.

Elk schooljaar worden overgangsnormen bekeken en zo nodig aangepast. De laatste en dus geldende versie kan hier worden gedownload. 

Ben je ziek? Ouders/verzorgers kunnen hun kind afwezig melden door telefonisch contact op te nemen via 018-668266. En vergeet niet een ondertekend briefje in te leveren bij de conciërge.

Niet op school, maar nog niet afwezig gemeld? Dan belt school langs huis. Zo weten we zeker dat alles goed is.

Ben je op school, maar voel je dat je ziek wordt? Loop langs de conciërge. Die belt naar huis, zodat je thuis kunt opknappen.

In ons strategisch beleid spreken we ambities uit en stellen we doelen om deze ambities waar te maken. Hoe die doelen worden bereikt, wordt voor een groot deel decentraal bepaald. Dit strategisch beleidsplan geeft de kaders voor de uitwerking van het beleid door het bestuur, de scholen en het onderwijsstafbureau. Tevens is het strategisch beleidsplan een toetsinstrument om het geconcretiseerde beleid te ijken. Download hier het strategisch beleidsplan 2022-2026.

Wanneer en door wie wordt een leerling geschorst?
De schoolleiding kan besluiten een leerling te schorsen. Een leerling kan geschorst worden als hij of zij zich misdraagt waardoor het onveilig wordt voor medeleerlingen en medewerkers. Een leerling kan ook geschorst worden, wanneer hij of zij (herhaaldelijk) het onderwijs van de medeleerlingen ernstig hindert.

Wat is een schorsing?
Een schorsing is een straf die op het Gemini College Lekkerkerk op twee manieren kan worden gegeven: Intern en extern:

Interne schorsing:
Een interne schorsing is een schorsing uit de klas van een leerling. De leerling meldt zich op de afgesproken dag om 8:30 op school en werkt tot 16:00 u aan schoolwerk op een werkplek afgezonderd van zijn of haar klas. De leerling heeft dan andere pauzes dan zijn of haar klasgenoten.

Externe schorsing
Bij een externe schorsing moet de leerling thuisblijven. De leerling mag tijdens de externe schorsing niet in het gebouw en op het schoolterrein komen. Ook mag een extern geschorste leerling niet meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Ook bij een externe schorsing moet een leerling werken aan school. Wettelijk mag een leerling maximaal 1 week extern worden geschorst.

Hoe verloopt het contact over de schorsing?
De ouders/verzorgers van de leerling worden door school op de hoogte gebracht van de schorsing. Telefonisch wordt medegedeeld waarom, wanneer en hoe lang de leerling wordt geschorst. De schoolleiding stuurt per e-mail een bevestiging hiervan.

Worden er externen geïnformeerd over de schorsing?
Scholen laten de Onderwijsinspectie weten wanneer zij een leerling langer dan 1 dag schorsen. Dat is wettelijk verplicht. De Onderwijsinspectie krijgt dan de volgende informatie: De reden van schorsing en het geboortejaar van de leerling. Andere persoonsgegevens, zoals naam en adres worden door de school niet verstrekt.

Als een leerling vaker dan 1 keer of 1 dag wordt geschorst, kan het zijn dat de leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd over de leerling. In dat geval worden alle NAW gegevens, door school verstrekt.

Hoe vaak kan een leerling geschorst worden, voordat er verwijdering plaatsvindt?
In enkele gevallen komt het voor dat een leerling vaker wordt geschorst. Het Gemini College Lekkerkerk is een school van kansen: elke leerling heeft het recht om zich te herstellen. Hoe vaak een leerling zich mag herstellen, is afhankelijk van de redenen van schorsing, maar ook van het leerjaar waarin de leerling is ingestroomd. De schoolleiding beslist wanneer de situatie met het gedrag van een leerling onherstelbaar onhoudbaar is voor de leerling, zijn medeleerlingen en de medewerkers.

Komt het vaak voor dat een leerling wordt verwijderd door gedrag en of schorsingen?
Verwijdering omdat de situatie met een leerling onhoudbaar is geworden, komt zelden voor. De schoolleiding probeert in samenwerking met docententeam en ouders te voorkomen dat het zover komt met een leerling. Als een leerling echter wordt geschorst, en zich blijvend niet herstelt, is het wel de vraag of het Gemini de meest geschikte onderwijsplek is voor de leerling. Wanneer dat de vraag is zal er in samenwerking met leerplicht, mentor, schoolleiding en decaan een verkenning plaatsvinden voor een voor de leerling meer geschikte onderwijsplek. Ook als een leerling niet op zijn plek is op het Gemini College verdient hij of zij nog steeds de kans op passende schoolcarrière.

Als ouders het niet eens zijn met de schorsing?
Het Gemini College is een kleine school en over het algemeen zijn de lijntjes kort tussen ouder, docent/mentor of afdelingsmanager. Als ouders het niet eens zijn met de schorsing en er niet uitkomen met de schoolleiding kan er door ouders uiterlijk binnen zes weken met redenen omkleed schriftelijke bezwaar gemaakt worden bij het bevoegd gezag:
Stichting Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden
Postbus 206
2990 AE Barendrecht

Het bevoegd gezag dient binnen vier weken te beslissen op basis van hoor- en wederhoor bij ouders en leerling of het bezwaar gegrond is.

Ondanks het indienen van bezwaar zal het besluit van de schoolleiding tot schorsing niet worden opgeschort.

Waar is deze informatie terug te vinden?
De wettelijke regels rond schorsen en verwijderen van leerlingen zijn te vinden in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 , 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit WVO.

Het protocol voor schorsen en verwijderen van OZHW is hier terug te vinden: protocol Schorsing en verwijdering OZHW

Nog verdere vragen?
U kunt altijd contact opnemen met de schoolleiding:
Basis: Pieter.Mol@ozhw.nl
Kader onderbouw: Elianne.de.Roon@ozhw.nl
Kader bovenbouw: Steven.Engel@ozhw.nl
Theoretische Leerweg/Havo: Robert.Batenburg@ozhw.nl

Hieronder wordt de procedure(s) i.r.m. (on)geoorloofd verzuim/te laat beschreven.

De uitgangspunten zijn:

1- bij ongeoorloofd te laat:
– 3 x te laat: het Gemini College contact ouders van de leerling
– 6 x te laat: het Gemini College heeft een gesprek met leerling en ouders
– 9 x te laat: het Gemini College maakt een melding bij de
leerplichtambtenaar (= consulent vroegtijdig schoolverlaten)

2- bij ongeoorloofd verzuim:
– 3 uur: het Gemini College contact ouders van de leerling
– 6 uur: het Gemini College heeft een gesprek met leerling en ouders
– 9 uur: het Gemini College maakt een melding bij de
leerplichtambtenaar

Opmerking: Bij ongeoorloofd te laat en verzuim wordt ook naar het gezamenlijke totaal gekeken, waarbij dezelfde 3,6,9-regel geldt.

3- bij ziekteverzuim
– 4 keer ziek gemeld in 12 weken: het Gemini College heeft een gesprek met leerling en ouders maakt een melding bij de leerplichtambtenaar. Ook kan melding worden gemaakt bij de schoolverpleegkundige/schoolarts.
– Vanaf 50 uur ziek: het Gemini College maakt een melding bij de leerplichtambtenaar. Ook kan melding worden gemaakt bij de schoolverpleegkundige/schoolarts.

4- Het Gemini College kan melding maken bij de schoolarts van het ziekteverzuim als: het ziekteverzuim na het eerste gesprek tussen school en ouders verder oploopt én:
– er zorgen en vragen zijn rond de ziekte/klachten;
– ouders en leerling aangeven in behandeling te zijn bij (para)medici;
– er een vermoeden is van achterliggende problematiek;
– ouders, leerling en de school een verschillende visie hebben over de ernst en de klachten en over de mogelijkheid om ondanks deze klachten aan de lessen deel te nemen.

5- melden bij de leerplichtambtenaar; de school doet een melding bij de leerplichtambtenaar als er redenen zijn om te twijfelen aan de legitimiteit van het ziekteverzuim; bijvoorbeeld.
– de leerling wordt altijd op een bepaalde dag ziek gemeld, er is sprake van een herkenbaar patroon;
– de ziekmelding gebeurt niet conform de regels van de school; – de leerling wordt onder lestijd buiten gesignaleerd op straat of elders, zonder geldige reden;
– de leerling blijkt bij controle door de school niet thuis en er blijkt geen geldige reden (bezoek therapie, (huis)arts, en dergelijke;
– ouder(s) en leerling hebben 2 keer niet gereageerd op een uitnodiging voor een ziekteverzuimconsult van de schoolverpleegkundige/jeugdarts. De schoolverpleegkundige/jeugdarts heeft daardoor geen advies kunnen geven met betrekking tot herstel van de schoolgang;
– ouders en leerling houden zich niet aan de, in het plan van aanpak, met hen gemaakte afspraken;

Download hier het leerlingenstatuut. 

Op het Gemini College Lekkerkerk wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat uit hoofde van hun functie nodig hebben.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens.

Het Gemini College Lekkerkerk heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij uitwisseling van die gegevens wettelijk verplicht is.

In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Dit reglement kunt u vinden via de website van OZHW.

Download hier het klachtenafhandelingsregelement van OZHW.

Download hier het erratum

SideMenu